Μεθοδολογία υπολογισμού

Υπολογισμός Αποτυπώματος

Όταν συνεργάζεστε με τη DS Consulting, έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της Carbon Trust, η διαδικασία υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ξεκινά με την αρχική συνάντηση με την ενδιαφερόμενη εταιρεία, προκειμένου να τεθούν οι ακριβείς στόχοι, τα όρια και να προσδιοριστεί το έργο. Εφόσον συμφωνηθεί το έργο, η διαδικασία υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα σε συμφωνία με το Πρότυπο PAS 2050:

  1. Αναπτύσσουμε το χάρτη διεργασιών, συμπεριλαμβάνοντας τον προσδιορισμό σαφών ορίων για το έργο, κατανοούμε τα διαθέσιμα στοιχεία και προσδιορίζουμε τις πηγές ενημέρωσης και τα εμπλεκόμενα άτομα από το προσωπικό της επιχείρησης.
  2. Συγκεντρώνουμε πρωτογενή στοιχεία από το εμπλεκόμενο προσωπικό, σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και προσαρμόζουμε τα δευτερογενή στοιχεία (τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από βάσεις δεδομένων και σχετικές έρευνες).
  3. Αξιολογούμε την εφαρμοσιμότητα (υλοποίηση) του έργου (η διεργασία αυτή είναι επαναλαμβανόμενη και συνεχής)
  4. Χτίζουμε το Ανθρακικό Αποτύπωμα

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η επιχείρηση θα έχει ένα τελικό Ανθρακικό Αποτύπωμα για το προϊόν ή την υπηρεσία που την ενδιαφέρει και το οποίο μπορεί, εάν η επιχείρηση το επιθυμεί, να κινήσει τις διαδικασίες για την πιστοποίησή του από την Carbon Trust Footprinitng Certification Company.

 

Το Footprint Expert Toolkit

Το Footprint Expert™ είναι ένα προϊόν (εφαρμογή) που αναπτύχθηκε από την Carbon Trust Footprinting Company με σκοπό να υποστηρίξει και να βοηθήσει τους Οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη έργων υπολογισμού Ανθρακικών Αποτυπωμάτων.

Το Footprint Expert™ παρέχει μια μοναδική και κατανοητή συλλογή ολοκληρωμένων εργαλείων και πόρων τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στο Πρότυπο PAS 2050.

Το Footprint Expert™ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει εταιρείες σε πολλά επίπεδα υπολογισμού ανθρακικών αποτυπωμάτων, από μια ταχεία αρχική αξιολόγηση αποτυπώματος έως και μια εξαιρετικά αναλυτική αποτύπωση η οποία επιδέχεται και πιστοποίησης.

 

Η DS Consulting υπολογίζει Ανθρακικά Αποτυπώματα

χρησιμοποιώντας το Footprint Expert™.

Τι είναι το Σήμα Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος?

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes