Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2011 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1267/2011, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων...
readmore

IFOAM EU: Κατευθυντήρια Οδηγία για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα βιολογικά προϊόντα

IFOAM EU: Κατευθυντήρια Οδηγία για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα βιολογικά προϊόντα Το IFOAM EU Group δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του εγγράφου “Κατευθυντήρια Οδηγία για το Διεθνές Εμπόριο σχετικά με τις Επιμολύνσεις από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα Βιολογικά Προϊόντα ”. Η κατευθυντήρια οδηγία παρέχει...
readmore

Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013

Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013 Δημοσιεύτηκε στις 2 Μαϊου 2011 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 426/2011ο ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 και εισαγάγει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να διατηρούν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένους...
readmore

Next Entries »

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes