Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 931/2015 «για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 (ενοποιημένη έκδοση) «για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΕ) 931/2015 στις 17/6/2015 – για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 (ενοποιημένη έκδοση) «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1358/2014 στις 18/12/2014 – για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (ενοποιημένη έκδοση) «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» (Τελευταία τροποποίηση από τον Κανονισμό (ΕΚ) 517/2013 στις 13/5/2013 – για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Ευρετήριο της ΕΕ)

 

Παρατήρηση:

Παρακάτω αναφέρονται με ημερολογιακή σειρά, όλες οι τροποποιήσεις που έχουν δημοσιευτεί έως τώρα για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους βασικούς Κανονισμούς. Οι τροποποιήσεις αυτές πλέον, έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο κείμενο στις ενοποιημένες εκδόσεις:

  • Ο Κανονισμός 834/2007 τροποποιήθηκε από τους : 967/2008 και 517/2013
  • Ο Κανονισμός 889/2008 τροποποιήθηκε από τους : 1254/2008, 710/2009, 271/2010, 344/2011, 426/2011, 126/2012, 203/2012, 505/2012, 392/2013, 519/2013, 1030/2013, 1364/2013, 354/2014, 836/2014 και 1358/2014
  • Ο Κανονισμός 1235/2008 τροποποιήθηκε από τους : 537/2009, 471/2010, 590/2011, 1084/2011, 1267/2011, 126/2012, 508/2012, 751/2012, 125/2013, 519/2013, 567/2013, 586/2013, 355/2014, 442/2014, 644/2014, 829/2014, 1287/2014 και 131/2015

Όποιος επιθυμεί μπορεί να ανατρέξει στους τροποποιητικούς Κανονισμούς στο Ευρετήριο της ΕΕ.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes