Άλλες υπηρεσίες

Εκτός από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε στις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στη Βιολογική Παραγωγή προσφέρουμε, επίσης, σημαντικές υπηρεσίες σε όλες τις Επιχειρήσεις Τροφίμων:

  • Επιθεωρήσεις δεύτερου μέρους σε παρασκευαστές/μεταποιητές, εμπόρους χονδρικής και λιανικής (Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έμπειρο προσωπικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011 το οποίο εφαρμόζουν όλοι οι επίσημοι Φορείς Πιστοποίησης και τους Κανόνες για την Ασφάλεια Τροφίμων. Η υπηρεσία αυτή εγγυάται στις εταιρείες τροφίμων και τους εξαγωγείς την πλήρη συμμόρφωση των προμηθευτών τους (ή τη βεβαιότητα ότι οι προμηθευτές τους συμμορφώνονται πλήρως) με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης και των εισηγήσεων του επιθεωρητή σε περίπτωση μη συμμορφώσεων)
  • Έλεγχος ετικετών για προσυσκευασμένα προϊόντα (Η υπηρεσία αφορά τον έλεγχο της επισήμανσης των προϊόντων ως προς την ορθότητα των σχετικών ισχυρισμών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Αντίστοιχα αν θέλετε να κυκλοφορήσετε ένα νέο προϊόν, αναλαμβάνουμε να σας υποδείξουμε τους ορθούς ισχυρισμούς και τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που θα πρέπει να εμφαίνονται στην ετικέτα του νέου προϊόντος)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με βάση το Πρότυπο ISO 9001:2008 (Το ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας όταν ένας οργανισμός ή εταιρεία πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να παρέχει με συνέπεια ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ικανοποιείτους πελάτες και τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις.  Στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και τη διαβεβαίωση της πιστότητας των πελατών και των εφαρμοστέων απαιτήσεων)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων με βάση το Πρότυπο ISO 22000:2005 (To ISO 22000 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σε περίπτωση που ένας οργανισμός ή εταιρεία στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να αποδείξει την ικανότητά της να ελέγχει τους κινδύνους ασφάλειας τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της ανθρώπινης κατανάλωσης. Η προδιαγραφή είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις εταιρείες, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, που ασχολούνται με οποιαδήποτε πτυχή της τροφικής αλυσίδας και θέλουν να εφαρμόσουν συστήματα που παρέχουν με συνέπεια ασφαλή προϊόντα)
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes