Εθνική Νομοθεσία

Η Εθνική Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία

ΥΑ 2289/161795/19.12.2014 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΚ)889/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 3464 2014)

Εγκύκλιος 1973/138399/12.11.13 «Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες»

Εγκύκλιος 970/59453/17.05.13 «Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης εισαγωγής σμήνους μη βιολογικών νεοσσών που προορίζονται α) για κρεοπαραγωγή και β) για αυγοπαραγωγή, βάσει του άρθρου 22 παρ.2 περ.β), Καν. (ΕΚ) αρ. 834/07 του Συμβουλίου και του άρθρου 42, Καν. (ΕΚ) αρ. 889/08 της Επιτροπής»

ΥΑ 239343/23.2.2010 «Καθορισμός εθνικών κανόνων βιολογικής παραγωγής πουλάδων για παραγωγή αυγών» (ΦΕΚ 233 5/3/2010)

ΚΥΑ 295194/22.4.2009 «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού στη βιολογική γεωργία σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/07 και (ΕΚ) 889/08, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν» (ΦΕΚ 756 24/4/2009)

ΥΑ 296851/21.06.07 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ. αριθ. 245090/11-01-2006 (ΦΕΚ 157 Β)» (ΦΕΚ 1114 5/6/2007)

ΥΑ 336650/22.12.2006 «Λεπτομέρειες εφαρμογής της αρ. 245090/11.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν (ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής βιολογικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί» (ΦΕΚ 1927 29/12/2006)

ΚΥΑ 245243/22.5.2006 «Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 245100/6.2.2006 ΚΥΑ ” Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει , του Μέρους Β΄ του παραρτήματος Ι του καν. ΕΟΚ υπ΄ αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά» ( ΦΕΚ 177 13/2/2006)» (ΦΕΚ 652 24/5/2006)

ΚΥΑ 245100/06.02.2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Σημείου 3.7, όπως ισχύει, του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι του καν. (EOK) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, όσον αφορά την κατά παρέκκλιση έγκριση εισαγωγής   πουλάδων, σε βιολογική μονάδα παραγωγής αυγών, ηλικίας μέχρι και 18 εβδομάδων που δεν έχουν εκτραφεί βιολογικά» (ΦΕΚ 177 13/02/2006)

ΚΥΑ 245090/11.1.2006 «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν (ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 157 10/02/2006)

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes