Νέος Κανονισμός – αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων

Νέος Κανονισμός – αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Στις 30 Απριλίου 2013 δημοσιεύθηκε ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 392/2013 ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός...
readmore

Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες

Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 ο νέος Κανονισμός 508/2012 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Οι αλλαγές που περιγράφονται στον τροποποιητικό κανονισμό αφορούν κυρίως τους φορείς που είναι...
readmore

Νέες διατάξεις για τις βιολογικές ζωοτροφές

Νέες διατάξεις για τις βιολογικές ζωοτροφές Δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου 2012, ο Κανονισμός 505/2012 ο οποίος θέτει νέες απαιτήσεις για τις βιολογικές ζωοτροφές. Αποτελεί τροποποίηση στον εφαρμοστικό Κανονισμό για τη βιολογική γεωργία (Κανονισμός 889/2008) και...
readmore

Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου

Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου Δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2012 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 203/2012 ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την παραγωγή βιολογικών οίνων. Οι κανόνες για την παραγωγή...
readmore

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2011 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1267/2011, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων...
readmore

« Previous Entries

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes