Νομικό Πλαίσιο στην ΕΕ

Η Βιολογική Γεωργία στην ΕΕ ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 ο οποίος αποτελεί το νέο νομικό πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα. Θεσπίζει τους στόχους και τις αρχές που ισχύουν γι’ αυτό τον τύπο παραγωγής και διευκρινίζει τους κανόνες σχετικά με την παραγωγή, την επισήμανση, τους ελέγχους και τις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες. Ο Κανονισμός 834/2007 τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2009, όταν και αποσύρθηκε ο παλαιός Κανονισμός (ΕΟΚ) 2092/91 για τη Βιολογική Γεωργία.

Πεδίο εφαρμογής

Το πλαίσιο που ορίζεται από τον κανονισμό 834/2007 διέπει:

  • τα γεωργικά προϊόντα (φυτικής και ζωικής προέλευσης) που δεν έχουν μεταποιηθεί (νωπά) ή έχουν μεταποιηθεί και προορίζονται για διατροφή του ανθρώπου·
  • τις ζωοτροφές·
  • το φυτικό υλικό αναπαραγωγής (αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό) και τους σπόρους προς σπορά που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια·
  • τις ζύμες για τη διατροφή του ανθρώπου ή για ζωοτροφές·
  • τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα φύκη.

Ο υπόψη κανονισμός περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και αρχές που χρησιμεύουν ως βάση για τη βιολογική γεωργία. Οι στόχοι αποβλέπουν στη βιώσιμη (αειφόρο) γεωργία και στην υψηλή ποιότητα παραγωγής, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι γενικές αρχές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής, τη χρήση φυσικών πόρων και τον αυστηρό περιορισμό τεχνητών χημικών πρώτων υλών. Επιπλέον, ο κανονισμός ορίζει τις ειδικές αρχές που αφορούν τη γεωργία, τη μεταποίηση βιολογικών τροφίμων και τις βιολογικές ζωοτροφές, το Σύστημα Ελέγχου των βιολογικών προϊόντων και τις εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes