Εταιρείες Τροφίμων & Παραγωγοί

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τροφίμων και τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή (Παρέχουμε τεχνικές συμβουλές σε εταιρείες τροφίμων και παραγωγούς προκειμένου να προσαρμοστούν στις ελάχιστες απαιτήσεις για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων μέσω της ενσωμάτωσης όλων των απαραίτητων αλλαγών στη γραμμή παραγωγής και στο Σύστημα Διαχείρισης (ISO 22000) καθώς επίσης και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, αντίστοιχα. Παρέχουμε συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με τη Βιολογική Παραγωγή και ενημερώνουμε έγκαιρα τους πελάτες μας για τις τυχόν τροποποιήσεις και τις μελλοντικές τροποποιήσεις ώστε να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται μέσω μίας συνδρομητικής βάσης όπου οι συνδρομητές ενημερώνονται με περιοδικές αποστολές e-mail).
  • Υπηρεσίες Πιστοποίησης ανάλογα με την αγορά-στόχο (Τα πρότυπα βιολογικής παραγωγής ποικίλουν ανά τον κόσμο. Εμείς βοηθάμε τις επιχειρήσεις τροφίμων και τους παραγωγούς να επιλέξουν το σωστό πρότυπο για το σκοπό που επιθυμούν και να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του).
  • Υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης σε εταιρείες τροφίμων (προσωπικό και δίκτυο παραγωγών) (Εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα για την κάθε επιχείρηση με αντικείμενο την Βιολογική Παραγωγή, τις αρχές και την δεοντολογία της Βιολογικής Γεωργίας, τις απαιτήσεις του ISO 22000, τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές καθώς και άλλα προγράμματα εκπαίδευσης κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης).
  • Επιθεωρήσεις δεύτερου μέρους για παραγωγούς και μεταποιητικές επιχειρήσεις (Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από έμπειρο προσωπικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011 το οποίο εφαρμόζουν όλοι οι επίσημοι Φορείς Πιστοποίησης. Η υπηρεσία αυτή εγγυάται στις εταιρείες τροφίμων και τους εξαγωγείς την πλήρη συμμόρφωση των προμηθευτών τους (ή τη βεβαιότητα ότι οι προμηθευτές τους συμμορφώνονται πλήρως) με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης και των εισηγήσεων του επιθεωρητή σε περίπτωση μη συμμορφώσεων)
  • Δικτύωση και ανεύρεση προμηθευτών (Νωπά και μεταποιημένα βιολογικά τρόφιμα, πρόσθετα και βοηθητικά μέσα επιτρεπόμενα για χρήση στη βιολογική παραγωγή, ζωοτροφές και πρόσθετα ζωοτροφών κ.λ.π.)
  • Έλεγχος ετικετών (Ελέγχουμε τις προϋποθέσεις, με βάση την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που διέπει τα τρόφιμα (βιολογικά και συμβατικά), και έχουμε την ευθύνη για την ορθή χρήση των λογοτύπων, των πληροφοριών για το προϊόν και των διατροφικών ισχυρισμών (claims). Επιπλέον, αναλαμβάνουμε και το δημιουργικό κομμάτι των ετικετών).
  • Οργάνωση ομάδων βιοκαλλιεργητών (Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες (σχεδιασμός προγραμμάτων λίπανσης και φυτοπροστασίας, προγραμμάτων θρέψης και υγιεινής των ζώων κ.λ.π.) και ελέγχουμε ομάδες βιοκαλλιεργητών).
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes