Φορείς Πιστοποίησης

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για Φορείς Πιστοποίησης και παρέχουμε καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία της διαπίστευσης και όπου απαιτείται, της αδειοδότησης. Όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε Φορέα Πιστοποίησης.

Για τους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται σε Συστήματα Πιστοποίησης Προϊόντος. Διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο EN 45011/ISO 65:

Τα πρότυπα EN 45011:1998 και ISO 65:1996, σχετικά με την πιστοποίηση προϊόντων, αποτελούν σημαντική «πηγή» πληροφοριών και δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες για θέματα που αφορούν τις εταιρείες πιστοποίησης προϊόντων. Τα πρότυπα για την πιστοποίηση των προϊόντων καθιστούν σαφές ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να επιλεγούν και να εφαρμοστούν και, ενώ ορίζουν προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανεξαρτήτως πεδίου εφαρμογής ή μεγέθους επιχείρησης, δεν καθορίζουν ένα συγκεκριμένο σύστημα. Η χρήση αυτών των προτύπων είναι σημαντική στις περιπτώσεις που βοηθούν στην ίδρυση/δημιουργία/ανάπτυξη ενός αξιόπιστου οργανισμού που επιθυμεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και έχει προκαθορίσει την πρόθεση για διενέργεια ελέγχων τρίτου μέρους και πιστοποίησης προϊόντων.

  • Κανονισμοί (ΕΚ) 834/2007 & 889/2008 (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τη Βιολογική Παραγωγή και την Επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων)
  • USDA NOP (United States Department of Agriculture – National Organic Program)
  • NaTrue (Πρότυπο πιστοποίησης Βιολογικών Καλλυντικών)

Για Φορείς Πιστοποίησης που παρέχουν υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17021:

Το ISO/IEC 17021:2006 περιλαμβάνει τις αρχές και τις απαιτήσεις για την ικανότητα, τη συνέπεια και την αμεροληψία τόσο των φορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης όλων των τύπων (π.χ. συστήματα διαχείρισης ποιότητας, συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος) όσο και για το προσωπικό που εμπλέκεται στις διαδικασίες αυτές. Η πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποτελεί μία τρίτου-μέρους αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου με το οποίο σχεδιάστηκαν. Επομένως, οι Φορείς που διενεργούν αυτές τις αξιολογήσεις είναι φορείς αξιολόγησης τρίτου μέρους.

  • ISO 22000:2005 (Συστήματα ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για οποιαδήποτε επιχείρηση στην αλυσίδα τροφίμων)
  • ISO 9001:2008 (Συστήματα διαχείρισης ποιότητας – Απαιτήσεις)
  • AGRO 2.1 & 2.2 (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή)
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes