Διαβούλευση για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων των προτάσεων για την ΚΓΠ

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των νομοθετικών προτάσεων για την Κοινή Γεωργική (Αγροτική) Πολιτική μετά το 2013, που έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα του 2011, οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητούν τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών για την ολοκλήρωση της διάγνωσης και τη διερεύνηση των επιλογών για τη μεταρρύθμιση που περιγράφονται στην Ανακοίνωση “η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος” και στο έγγραφο διαβούλευσης για την εκτίμηση των επιπτώσεων.

Η Επιτροπή διοργάνωσε εκτεταμένο δημόσιο διάλογο στις αρχές του 2010  ο οποίος ολοκληρώθηκε με τη διοργάνωση διάσκεψης τον Ιούλιο του 2010. Το θέμα της μεταρρύθμισης έχει συζητηθεί κατά τη διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών προεδριών στο Συμβούλιο. Η μελλοντική ΚΓΠ αναμένεται να περιέχει έναν πιο «πράσινο» και πιο δίκαια κατανεμημένο πρώτο πυλώνα και έναν δεύτερο πυλώνα ο οποίος θα επικεντρώνεται περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία,  στην κλιματική αλλαγή και στο περιβάλλον. Σε γενικές γραμμές,  οι απόψεις που διατυπώθηκαν συνιστούσαν τους εξής στρατηγικούς στόχους:
  • Να διατηρηθεί το δυναμικό παραγωγής τροφίμων σε βιώσιμη βάση σε όλη την ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η επισιτιστική ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε τρόφιμα, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του FAO, αναμένεται να αυξηθεί κατά 70%  έως το 2050.
  • Να ενισχυθούν οι αγροτικές κοινότητες που παρέχουν στους ευρωπαίους πολίτες ποικίλα τρόφιμα ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας τα οποία παράγονται με αειφορικό τρόπο, σε ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της Ένωσης όσον αφορά το περιβάλλον, την ποιότητα των υδάτων, την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών την δημόσια υγεία.
  • Να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων,  για τις οποίες η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα που συμβάλλει στη δημιουργία απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο·  αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εδαφικά οφέλη. Μια σημαντική μείωση στην τοπική παραγωγή θα είχε επίσης επιπτώσεις ως προς τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου (GHG)  και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του τοπίου της περιοχής,  ενώ θα περιόριζε το εύρος των επιλογών για τον καταναλωτή.

Η Διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως την 25η Ιανουαρίου 2011. Οι εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας (ερωτηματολόγιο) που πρέπει να συμπληρωθεί στην ιστοσελίδα για τη διαβούλευση:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm

Η αξιολόγηση της Εκτίμησης Επιπτώσεων, θα λάβει υπόψη τις εισηγήσεις στη διαβούλευση. Σχετικά στοιχεία θα ενσωματωθούν στην έκθεση αξιολόγησης του της εκτίμησης των επιπτώσεων καθώς και ένα κεφάλαιο θα είναι αφιερωμένο στη διαδικασία διαβούλευσης, τα κύρια αποτελέσματα και τους συμμετέχοντες. Η έκθεση προβλέπεται για το καλοκαίρι 2011. Για τακτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων, μπορεί κανείς να ζητήσει τη γνωμοδότηση της ΚΓΠ μετά το 2013, στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

Έγγραφο αναφοράς

Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes