Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013

Δημοσιεύτηκε στις 2 Μαϊου 2011 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 426/2011ο ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 και εισαγάγει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να διατηρούν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένους καταλόγους για όλους τους Παραγωγούς Βιολογικών Προϊόντων κάθε χρόνο.

Οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ονόματα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, με αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ενταγμένοι στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων και ότι τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να επιτρέπουν κατ’ ελάχιστον την αναγνώριση του επιχειρηματία ή του παραγωγού, να προσδιορίζουν τον τύπο της εκμετάλλευσης (δραστηριότητα) καθώς και την περίοδο ισχύος της πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας του τελευταίου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα από τον αρμόδιο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Καταναλωτών στο Λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα και να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται σχετικά με τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα τους τα οποία υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://gr.dsorganic.com/organic-farming/eu-and-greek-regulations/eu-regulations/

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes