Αναγνώριση από ΕΕ των Καναδικών Βιολογικών Προϊόντων

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 590/2011 της Επιτροπής, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 20η Ιουνίου 2011, συμπεριέλαβε τον Καναδά στον κατάλογο των τρίτων χωρών με Κανόνες Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων και Συστήματα Ελέγχου ισοδύναμα με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ενέκρινε νέους φορείς πιστοποίησης για αρκετές τρίτες χώρες οι οποίες ήδη περιλαμβάνονταν στον κατάλογο. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) 1235/2008 “για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες”.

Ο Καναδάς υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή για να καταχωρηθεί στον κατάλογο τρίτων χώρων. Από την εξέταση των εν λόγω πληροφοριών και τις μετέπειτα συζητήσεις με τις αρχές του Καναδά προέκυψε ότι εφαρμόζονται κανόνες παραγωγής και ελέγχου των βιολογικών γεωργικών προϊόντων ισοδύναμοι με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο Καναδάς καταχωρήθηκε με αόριστη διάρκεια ενώ αναγνωρίστηκαν 21 φορείς πιστοποίησης που θα διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους.

Οι αρχές της Κόστα Ρίκα, της Ινδίας, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και της Τυνησίας ζήτησαν από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον κατάλογο νέους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης και παρείχαν στην Επιτροπή όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 834/2007. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα της καταχώρισης της Κόστα Ρίκα και της Νέας Ζηλανδίας στον κατάλογο παρατάθηκε για απεριόριστη χρονική περίοδο καθώς έληγε στις 30 Ιουνίου 2011. Η τροποποίηση αυτή εγγυάται την αποφυγή της διατάραξης του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των Χωρών αυτών.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Ιουνίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://gr.dsorganic.com/organic-farming/eu-and-greek-regulations/eu-regulations/

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes