7η Παγκόσμια Σύνοδος για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων

Η κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών συμβάλλει σε ένα μεγάλο μέρος στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτούνται λοιπόν λύσεις αφενός για να βοηθηθούν οι εταιρείες προκειμένου να διαχειριστούν και να κοινοποιούν τις επιπτώσεις των προϊόντων τους στο κλίμα και στο περιβάλλον, αφετέρου για να παρέχουν στους καταναλωτές τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν συνειδητές αποφάσεις αγορών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το PCF World Forum διοργανώνει την 7η Παγκόσμια Σύνοδο για το Ανθρακικό Αποτύπωμα στο Βερολίνο, 17-18 Απριλίου, 2012 με θέμα: “Από το Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα στην Εφαρμογή: Ανανεώσιμη Ενέργεια στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η σύνοδος είναι αφιερωμένη στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και των προοπτικών της χρήσης και την επικοινωνίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικών πόρων στα προϊόντα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τα μέτρα που λαμβάνονται ή σχεδιάζονται από πολλές εταιρείες στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις επιπτώσεις στο κλίμα και στο περιβάλλον από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους. Μια προσεκτικότερη ματιά στις διεθνείς εξελίξεις στο ανθρακικό και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως πάντα θα είναι επίσης μέρος της ατζέντας της Συνόδου.

1η Ημέρα, 17 Απριλίου 2012 θα εστιάσει στο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα: Νέα του Κλάδου, Προϊοντικοί/Κλαδικοί Κανόνες, Επιχειρηματική Μόχλευση
Η Σύνοδος θα εστιάσει στη σημερινή πραγματικότητα και τις προοπτικές της μέτρησης του Ανθρακικού και Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος για τα προϊόντα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες – με ιδιαίτερη έμφαση σε α) τις προσπάθειες για την ανάπτυξη κανόνων για κατηγορίες προϊόντων και κλάδων με σκοπό τη συγκρίσιμη ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και β) τη μόχλευση της ωφέλειας που προκύπτει από τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος στις επιχειρήσεις.

2η Ημέρα, 18 Απριλίου 2012 θα εξερευνήσει τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Παραγωγή Προϊόντων και στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Το χτίσιμο ανθεκτικών, χαμηλού άνθρακα και χαμηλών επιπτώσεων εφοδιαστικών αλυσίδων συχνά καταλήγει στην ποσότητα και την ποιότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται στους φιλόδοξους στόχους για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τις εταιρείες. Το χτίσιμο ανανεώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων  όμως θέτει προκλήσεις τις οποίες θα εξερευνήσει η 2η μέρα της Συνόδου για το Ανθρακικό Αποτύπωμα και θα συζητηθούν σε σχέση με την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής, επισκεφτείτε τις σχετικές σελίδες της Συνόδου.

Το Παγκόσμιο Forum για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων (PCF) World Forum είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα για την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας και γνώσης προς μια συνειδητοποιημένη  παραγωγή και κατανάλωση με στόχο την ανάσχεση της αλλαγής του κλίματος. Το διεθνές πρόγραμμα επηρεάζει τις τρέχουσες τάσεις στην τυποποίηση και δημιουργεί ευκαιρίες για τη συζήτηση διεθνών εταιρικών καλών πρακτικών και την παρουσίαση νέων εργαλείων για την υποστήριξη μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης κλιματικά συνειδητοποιημένων.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes