Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου

Δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2012 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 203/2012 ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την παραγωγή βιολογικών οίνων. Οι κανόνες για την παραγωγή βιολογικού οίνου τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2012. Μέχρι σήμερα, ο κλάδος του βιολογικού κρασιού δε διέπεται από κανόνες για την παραγωγή του και συνεπώς η μόνη αναφορά η οποία μπορεί να γίνει από τους παραγωγούς στην επισήμανση των προϊόντων είναι “οίνος από σταφύλια βιολογικής γεωργίας”. Ο νέος κανονισμός είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαπραγμάτευσης μεταξύ των Κρατών-Μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 2 χρόνια. Το μεγαλύτερο πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσαν τα όρια του SO2 στα βιολογικά κρασιά.

Οι απαιτήσεις του νέου Κανονισμού βασίζονται εν πολλοίς στη μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Ένωσης με τίτλο  «Βιολογική αμπελοκαλλιέργεια και οινοποιία:  ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή για τη βελτίωση της ποιότητας του βιολογικού οίνου και νομοθετικό πλαίσιο με επιστημονική βάση» (γνωστή επίσης και ως «ORWINE» δείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.orwine.org).

Οι πρακτικές και τεχνικές για την παραγωγή οίνου καθορίζονται, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στους κανόνες εφαρμογής του όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 607/2009. Η χρήση των πρακτικών και τεχνικών αυτών στη βιολογική οινοποιία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνη με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως με τις ειδικές αρχές της μεταποίησης των βιολογικών τροφίμων. Για το λόγο αυτό, καθορίστηκαν ειδικοί περιορισμοί και όρια για ορισμένες οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πρακτικές όπως η μερική συμπύκνωση με ψύξη,  η μερική αφαίρεση αλκοόλης,  η αφαίρεση διοξειδίου του θείου με φυσική διεργασία,  η ηλεκτροδιαπήδηση και η χρήση κατιονανταλλακτών, δεν επιτρέπονται στη βιολογική οινοποίηση επειδή οι οινολογικές αυτές πρακτικές μεταβάλλουν σημαντικά τη σύνθεση του προϊόντος σε ότι αφορά την πραγματική φύση του.

Η χρήση ιονανταλλακτικών ρητινών, οι θερμικές επεξεργασίες και η αντίστροφη όσμωση, επιτρέπονται στην παραγωγή βιολογικού οίνου αλλά θα επανεξεταστούν έως την 1η Αυγούστου 2015, με σκοπό τη σταδιακή κατάργησή τους ή τον περιορισμό τους. Στο ίδιο πλαίσιο, καθορίστηκαν σημαντικές μειώσεις στη χρήση του θείου και κατώτερα όρια από αυτά που ισχύουν για τους συμβατικούς οίνους. Στο συνημμένο αρχείο αναφέρονται τα όρια του θείου κατά κατηγορία βιολογικού οίνου σε σύγκριση με τα όρια των αντίστοιχων συμβατικών οίνων (το έγγραφο έχει εκπονήσει το IFOAM EU Group):

Πίνακας σύγκρισης ορίων SO2 μεταξύ βιολογικών και συμβατικών οίνων

.
.

Έως την 1η Αυγούστου 2012, οι οίνοι που θα εφαρμόζουν το νέο κανονισμό θα μπορούν να κυκλοφορούν στο εμπόριο με την ένδειξη “βιολογικοί οίνοι” και να φέρουν το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία στην επισήμανσή τους. Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός, μπορούν να φέρουν αποκλειστικά την ένδειξη “οίνος από σταφύλια βιολογικής γεωργίας”. Μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, καμία παρέκκλιση δεν ισχύει ως προς την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Έχει ληφθεί μέριμνα για τους οίνους παλαίωσης οι οποίοι έχουν παραχθεί και εμφιαλωθεί πριν τη δημοσίευση του κανονισμού και θα μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με τις παλαιές ενδείξεις έως την εξάντληση των αποθεμάτων.

Το νέο Κανονισμό μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα μας Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes