Νέες διατάξεις για τις βιολογικές ζωοτροφές

Δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου 2012, ο Κανονισμός 505/2012 ο οποίος θέτει νέες απαιτήσεις για τις βιολογικές ζωοτροφές. Αποτελεί τροποποίηση στον εφαρμοστικό Κανονισμό για τη βιολογική γεωργία (Κανονισμός 889/2008) και αναφέρεται:

  • στο ποσοστό βιολογικών ζωοτροφών που θα πρέπει να παράγονται από τις ίδιες τις μονάδες παραγωγής βιολογικών ζωικών προϊόντων,
  • στις ουσίες που επιτρέπεται να δίδονται μέσω των σιτηρεσίων στα βιολογικά εκτρεφόμενα ζώα,
  • ρυθμίζει το θέμα που εκκρεμούσε με τις βιολογικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές,
  • επεκτείνει την παράταση για την εισαγωγή μη βιολογικά εκτρεφόμενων πουλάδων αυγοπαραγωγής έως τα τέλη του 2014 και
  • θέτει πιο αυστηρές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών.

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, το ποσοστό των ζωοτροφών που θα πρέπει να παράγονται από την ίδια την εκμετάλλευση βιολογικής παραγωγής και να χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων της , ανεβαίνει στο 60% (κατά τη διάρκεια του έτους) από 50% που ίσχυε πριν. Επίσης, προστίθεται η υποχρέωση για τις μονάδες να παράγουν οι ίδιες τις ζωοτροφές τους σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των συνολικών ετήσιων αναγκών τους τόσο για τους χοίρους όσο και για τα πουλερικά. Μέχρι πρότινος δεν ίσχυε καμία δέσμευση για αυτές τις κατηγορίες ζώων. Ο λόγος που Κανονισμός γίνεται πιο αυστηρός στο θέμα της παραγωγής των ζωοτροφών από την ίδια τη βιολογική μονάδα έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παραγόμενες από την ίδια την εκμετάλλευση ζωοτροφές συμπληρώνουν τον βιολογικό κύκλο παραγωγής στην εκμετάλλευση. Η παραγωγή ζωοτροφών στην εκμετάλλευση και η χρήση ζωοτροφών από την περιοχή μειώνει το μεταφορικό έργο και είναι επωφελής για το περιβάλλον και τη φύση. Συνεπώς, προκειμένου να εκπληρωθούν καλύτερα οι στόχοι για τη βιολογική παραγωγή που θέτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με βάση την εμπειρία, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί ένα ελάχιστο ποσοστό ζωοτροφών παραγόμενων στην ίδια την εκμετάλλευση και για τους χοίρους και τα πουλερικά καθώς και να αυξηθεί το ελάχιστο ποσοστό για τα φυτοφάγα ζώα.

Όσον αφορά την τροποποίηση για τις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές (ανοχή σε υψηλότερα ποσοστά στο σιτηρέσιο μη βιολογικά παραγόμενων ζωοτροφών) κρίθηκε απαραίτητη διότι, η παραγωγή βιολογικών πρωτεϊνούχων καλλιεργειών υπολείπεται της ζήτησης. Συγκεκριμένα, η προσφορά βιολογικών πρωτεϊνών δεν επαρκεί ακόμη από ποιοτική και ποσοτική άποψη στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να πληρούνται οι διατροφικές απαιτήσεις των χοίρων και των πουλερικών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα βιολογικής παραγωγής. Επομένως κρίθηκε σκόπιμο να επιτραπεί μια ελάχιστη αναλογία μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών ως έκτακτος κανόνας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Το νέο Κανονισμό μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη σελίδα μας “Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί“.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes