Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 ο νέος Κανονισμός 508/2012 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Οι αλλαγές που περιγράφονται στον τροποποιητικό κανονισμό αφορούν κυρίως τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στις τρίτες χώρες ενώ σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι περιορίζεται ο ρόλος των Αρχών Ελέγχου των Κρατών Μελών (σ.σ. για την Ελλάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) όσον αφορά την  έκδοση αδειών εισαγωγής. Με το παλιό σύστημα, όταν γίνεται εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ισοδυναμίας της ΕΕ, οι Αρχές των Κρατών Μελών όπου γίνεται η 1η εισαγωγή στην Κοινότητα, αξιολογούν αν η παρτίδα προϊόντων έχει παραχθεί και ελεγχθεί στη χώρα παραγωγής με ισοδύναμα κριτήρια αντίστοιχα των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα βιολογικά προϊόντα. Τα Κράτη Μέλη με το νέο καθεστώς θα συνεχίσουν να εκδίδουν άδειες εισαγωγής αλλά πρέπει να αφορούν κυρίως κατηγορίες προϊόντων (π.χ. νωπά προϊόντα φυτικής προέλευσης, μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης) που δεν καλύπτονται από το επίσημο πεδίο ισοδυναμίας της τρίτης χώρας. Με το σύστημα αυτό, εκδίδονται ετησίως στην ΕΕ περίπου 4.000 άδειες εισαγωγής κυρίως από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι άδειες και οι σχετικές πληροφορίες για τα προϊόντα, ενημερώνονται στο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης OFIS.

Ο ρόλος του ελέγχου περνά πλέον κυρίως σε ιδιωτικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε τρίτη χώρα. Τον εποπτικό ρόλο (αξιολόγηση, αδειοδότηση και εποπτεία) των φορέων αυτών, έχει αναλάβει επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα και αποτελεσματικότερα οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες, οι οποίες σήμερα αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% των βιολογικών προϊόντων που καταναλώνονται στην Ευρώπη και αφορούν κυρίως προϊόντα που δεν καλλιεργούνται στην ΕΕ των 27 (π.χ. καφές, μπανάνες, κτλ).

Όσον αφορά τις τρίτες χώρες οι οποίες εφαρμόζουν ισοδύναμα συστήματα, αυτές θα καταχωρούνται στον κατάλογο αρχικά για 3 έτη ενώ στη συνέχεια θα παρατείνεται η καταχώριση εφόσον εξακολουθούν να ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια. Στο Παράρτημα του Κανονισμού περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος με όλες τις τρίτες χώρες οι οποίες λειτουργούν ισοδύναμα συστήματα, τις κατηγορίες προϊόντων και τα στοιχεία των φορέων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων (επωνυμία & website).

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το νέο Εκτελεστικό Κανονισμό από τη σελίδα μας Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes