Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τη βιολογική παραγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και κατάρτισε το σχετικό εφεδρικό κατάλογο στις 28 Σεπτεμβρίου, 2010.

Στόχος της Ομάδας είναι να βοηθήσει την Επιτροπή σε θέματα:

  1. αξιολόγησης προϊόντων, συστατικών και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική παραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις αρχές που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007.
  2. βελτίωσης υπαρχόντων κανόνων και ανάπτυξης νέων·
  3. καθιέρωσης ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλευτεί την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Χαρακτηριστικά της Ομάδας

Την ομάδα συνθέτουν επιστήμονες και άλλοι εμπειρογνώμονες με γνώσεις πάνω στη βιολογική παραγωγή.

Η ομάδα αποτελείται από 13 μέλη που διορίζονται από την Επιτροπή και πρόκειται για ειδικούς με αρμοδιότητα στους τομείς που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Επίσης, η Επιτροπή έχει καταρτίσει έναν εφεδρικό κατάλογο με 62 επιλεγμένους υποψήφιους εμπειρογνώμονες.

Τα μέλη της ομάδας διορίζονται για τριετή ανανεώσιμη περίοδο απασχόλησης η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τρεις συνεχόμενες θητείες.

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν προβλέπεται αμοιβή ενώ τα έξοδα των συνεδριάσεων επιστρέφονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό που διατίθεται στην ομάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes