Η Βιολογική Γεωργία ως Σύστημα για την εφαρμογή πολιτικής

Το IFOAM EU Group κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση για τη βιολογική γεωργία: «Βιολογική Γεωργία: προσέγγιση του συστήματος με στόχο την ανταπόκριση στην πρόκληση της αειφορίας

Η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση του εδάφους, η ρύπανση των υδάτων και η αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους, όπως τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα ορυκτά καύσιμα είναι από τις πλέον πιεστικές προκλήσεις για την κοινωνία. Η Γεωργία και η παραγωγή τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο αφενός προκαλώντας βλάβες, αφετέρου προσφέροντας λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Η ΕΕ με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) διαθέτει ένα ισχυρό μέσο πολιτικής, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με στόχο τη διαμόρφωση μιας γεωργίας ορθών πρακτικών που θα ανταποκρίνονται στις παραπάνω προκλήσεις.

Η πολιτική στήριξης της βιολογικής γεωργίας και τα ειδικά προσαρμοσμένα μέσα εφαρμογής της πολιτικής αυτής είναι συμπληρωματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Όπου τα ειδικά γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κατά περίπτωση – και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εστιάζουν σε συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα, η έννοια της βιολογικής γεωργίας προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση πολλών περιβαλλοντικών προκλήσεων συνολικά, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ευημερία των ζώων και την παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας. Λόγω των συνεργιών, ενός αποτελεσματικού Πανευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου και των βιολογικών τροφίμων ως ένα σήμα ποιότητας με ενισχυμένη τιμή αγοράς, η διαρθρωτική στήριξη της βιολογικής γεωργίας δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και οικονομικά ανταποδοτικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας στον τομέα της γεωργικής πολιτικής.

Ο Φάκελος “Βιολογική προϊόντα και γεωργία – μια προσέγγιση του συστήματος να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αειφορίας” παρέχει επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αξία της υποστήριξης της πολιτικής για τη βιολογική γεωργία, ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας στον τομέα των τροφίμων.

 

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο της έκδοσης για το πλήρες κείμενο στα Αγγλικά.

 

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes