Βιολογική Vs Συμβατική Γεωργία: 30 χρόνια πείραμα από το Ινστιτούτο Rodale

“Το σήμα κατατεθέν ενός αειφόρου συστήματος είναι η ικανότητα του να αναζωογονεί τον εαυτό του. Όταν μάλιστα αναφερόμαστε στη Γεωργία, το κλειδί για την αειφόρο καλλιέργεια είναι το υγιές έδαφος, δεδομένου ότι αυτό είναι το θεμέλιο για την παρούσα και τη μελλοντική ανάπτυξη”

Με αυτή τη φράση ξεκινά η παρουσίαση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα πειραματικού που έχει γίνει σε Παγκόσμιο επίπεδο για τη σύγκριση μεταξύ βιολογικής και συμβατικής γεωργίας. Το Ινστιτούτο Rodale, ένα από τα πιο ιστορικά ερευνητικά ιδρύματα Παγκόσμια, κληρονομιά του J.Ι. Rodale, εκπόνησε ένα συγκριτικό πείραμα σε καλλιέργεια καλαμποκιού και σόγιας το οποίο διήρκησε 30 χρόνια. Στα τέλη του 2011, παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα αποτελέσματα του πειράματος και το πόρισμα είναι ότι σε βάθος χρόνου η Βιολογική Γεωργία υπερέχει σημαντικά της Συμβατικής Γεωργίας σε όλα τα υπό έρευνα στοιχεία ενώ οι αποδόσεις των καλλιεργειών στο σύνολο της 30ετίας ήταν ίδιες.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στα παρακάτω πιο ουσιαστικά στοιχεία:

  • Ο όγκος παραγωγής (αποδόσεις καλλιεργειών) στα βιολογικά αγροτεμάχια ήταν συνολικά ίδιος με τα αντίστοιχα συμβατικά στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα
  • Τα βιολογικά αγροτεμάχια ξεπερνούσαν κατά πολύ σε αποδόσεις τα αντίστοιχα συμβατικά στις περιόδους ξηρασίας
  • Η βιολογική γεωργία βελτίωσε το έδαφος στην εξεταζόμενη περίοδο ενώ η εφαρμογή της συμβατικής το υποβάθμισε
  • Η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί 45% λιγότερη ενέργεια και με καλύτερη αποτελεσματικότητα
  • Η συμβατική διαχείριση των αγροτεμαχίων παράγει 40% περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), που υποβαθμίζουν το περιβάλλον
  • Τα συστήματα βιολογικής παραγωγής είναι πιο επικερδή για τους παραγωγούς από την εφαρμογή συμβατικής γεωργίας

Το πείραμα ξεκίνησε το 1981 με σκοπό την αποτύπωση της κατάστασης ενός συμβατικού αγροτεμαχίου το οποίο μετατρέπεται σε βιολογικό. Μετά τα πρώτα έτη, όπου παρατηρήθηκε πτώση αποδόσεων, τα βιολογικά αγροκτήματα ανέκαμψαν και αργότερα κατάφεραν και να ξεπεράσουν τα αντίστοιχα συμβατικά.

Μεταξύ άλλων στοιχείων που παρατίθενται από την έρευνα, είναι και η συμπεριφορά του εδάφους στα βιολογικά καλλιεργούμενα αγροτεμάχια. Τα εδάφη είχαν ως χαρακτηριστικό την καλύτερη συγκράτηση θρεπτικών στοιχείων, τη σημαντικά μειωμένη έκπλυση και τη διατήρηση της υγρασίας με αποτέλεσμα να χρειάζονται συγκριτικά λιγότερη λίπανση και λιγότερο νερό. Οι καλλιέργειες σόγιας και καλαμποκιού στα βιολογικά αγροτεμάχια, παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη ανταγωνιστικότητα έναντι διαφόρων ζιζανίων, με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων αμειψισποράς, και κυρίως έναντι των αντίστοιχων γενετικά τροποποιημένων φυτών (ΓΤΟ) τα οποία εισήχθησαν στο πείραμα το 2008.

Το Ινστιτούτο Rodale αναφέρει ότι: “Ύστερα από τριάντα χρόνια αυστηρής παράλληλης σύγκρισης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μέθοδοι της βιολογικής γεωργίας βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων, την υγεία των εδαφών και του νερού και υποστηρίζουν την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η βιολογική γεωργία δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο εισόδημα για τους αγρότες και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους αγρότες και την παραγωγή τροφίμων“.

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων του πειράματος (αγγλικό κείμενο) στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Rodale www.rodaleinstitute.org

Το Ινστιτούτο Rodale ιδρύθηκε το 1947 από έναν από τους πρωτοπόρους της βιολογικής γεωργίας, τον J.I. Rodale προκειμένου να μελετήσει το σύνδεσμο μεταξύ του υγιούς εδάφους, των υγιεινών τροφίμων και των υγειών ανθρώπων.  Το Ινστιτούτο είναι αφοσιωμένο στην πρωτοποριακή έρευνα στη Βιολογική Γεωργία, στην υποστήριξη πολιτικών θέσεων υπέρ των αγροτών και στην εκπαίδευση του κοινού για την υπεροχή των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά υγιεινή και την ασφάλειά τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes