Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός 126/2012 ο οποίος αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  Βάσει του νέου Κανονισμού, ο οποίος...
readmore

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2011 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1267/2011, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων...
readmore

Αναγνώριση από ΕΕ των Καναδικών Βιολογικών Προϊόντων

Αναγνώριση από ΕΕ των Καναδικών Βιολογικών Προϊόντων Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 590/2011 της Επιτροπής, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 20η Ιουνίου 2011, συμπεριέλαβε τον Καναδά στον κατάλογο των τρίτων χωρών με Κανόνες Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων και Συστήματα Ελέγχου...
readmore

Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013

Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013 Δημοσιεύτηκε στις 2 Μαϊου 2011 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 426/2011ο ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 και εισαγάγει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να διατηρούν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένους...
readmore

Next Entries »

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes