Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες

Δημοσιεύτηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2011 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1267/2011, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε τον κατάλογο των Φορέων και Αρχών Ελέγχου οι οποίοι αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν  για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών βιολογικών προϊόντων σε 59 Τρίτες Χώρες. Η κατάρτιση του καταλόγου έγινε για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ισοδυναμίας των Συστημάτων Ελέγχου που εφαρμόζονται μεταξύ της ΕΕ και των Τρίτων Χωρών. Ο κατάλογος (Παράρτημα ΙV του Κανονισμού) περιλαμβάνει τις Τρίτες Χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εγκεκριμένοι Φορείς και Αρχές Ελέγχου καθώς και τα πεδία διαπίστευσης τους, τα οποία μπορεί να είναι όλες ή συνδυασμός των παρακάτω κατηγοριών:

A : Αμεταποίητα φυτικά προϊόντα

B : Ζώντα ζώα ή αμεταποίητα ζωικά προϊόντα

C : Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

D : Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση τους ως τροφίμων

E : Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση τους ως ζωοτροφής

F : Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

Κατάλογος Τρίτων Χωρών και Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων

.

.

Με το νέο σύστημα, κάθε Φορέας Πιστοποίησης ο οποίος έλαβε έγκριση από την ΕΕ, μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά μόνον για προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσης του.

Η εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνεται επί του παρόντος με 3 τρόπους:

  1. Με πιστοποιητικά από εγκεκριμένους Φορείς των καταχωρημένων Τρίτων Χωρών οι οποίες λειτουργούν ισοδύναμα Συστήματα Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου βιολογικών προϊόντων με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007. Οι Χώρες αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 1235/2008 και οι περισσότερες εξ’ αυτών ήδη έχουν εμπορική δραστηριότητα με την Κοινότητα στον τομέα των Βιολογικών Προϊόντων
  2. Με άδειες από τις Αρχές Ελέγχου των Κρατών – Μελών, για τις Τρίτες Χώρες οι οποίες δεν έχουν αιτηθεί αξιολόγησης από της ΕΕ όσον αφορά το Σύστημα Ελέγχου, Παραγωγής και Εμπορίας που εφαρμόζουν για τα προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα Κράτη Μέλη θα συνεχίσουν να χορηγούν άδειες σε προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τις Χώρες αυτές μέχρι και την 1η Ιουλίου 2014, των οποίων όμως η μέγιστη διάρκεια ισχύος περιορίζεται από 24 σε 12 μήνες, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από την 1η Ιουλίου 2012.
  3. Με πιστοποιητικά από εγκεκριμένους Φορείς Ελέγχου (νέα διαδικασία) απ’ ευθείας αδειοδοτημένους από την ΕΕ, με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1235/2008 και στο νέο Εκτελεστικό Κανονισμό.

Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης από το Σύστημα Εθνικών Αδειών στον Κατάλογο των Φορέων και Αρχών Ελέγχου που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών σε Τρίτες Χώρες για τους σκοπούς της ισοδυναμίας, ο νέος Κανονισμός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2012.

Αντιδράσεις από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης

Ο ανεξάρτητος Φορέας των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (EOCC – European Organic Certifiers Council), εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δημοσίευση του καταλόγου των Φορέων Ελέγχου που εγκρίθηκαν στις εν λόγω Τρίτες Χώρες. Μεταξύ άλλων, εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του συστήματος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες με τη νέα διαδικασία και τον προβληματισμό των μελών του όσον αφορά το γιατί το 90% των Φορέων που εγκρίθηκαν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που οι αιτήσεις των Ευρωπαϊκών Φορέων ήταν κατά πολύ περισσότερες. (Διαβάστε την ανακοίνωση του EOCC)

Για να κατεβάσετε το νέο Κανονισμό (ΕΚ) 1267/2011 μεταβείτε στη σελίδα “Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes