Βιολογικά προϊόντα και μαζική εστίαση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε μια αναφορά της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία παρουσιάζει την εμπειρία των 3 πρώτων ετών από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 για τη Βιολογική Γεωργία και τα Βιολογικά Προϊόντα. Μεταξύ άλλων θεμάτων, το έγγραφο αναφέρεται στο νέο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, στον Κανονισμό για τους βιολογικούς οίνους, στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, σε θέματα πιστοποίησης, στη μαζική εστίαση, στα βιολογικά καλλυντικά και τις βιολογικές κλωστικές ίνες.

Τι ισχύει στη μαζική εστίαση;

Όσον αφορά τη μαζική εστίαση (εστιατόρια, καντίνες, κυλικεία σχολείων και νοσοκομείων, catering) ο Κανονισμός 834/2007 επί του παρόντος δεν προβλέπει κανόνες και εναποθέτει την απόφαση για την πιστοποίηση ή μη των επιχειρήσεων στα Κράτη – Μέλη. Ήδη 7 χώρες στην ΕΕ έχουν θεσπίσει Εθνικούς Κανόνες για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στη μαζική εστίαση. Οι κανόνες και το πλαίσιο πιστοποίησης των χώρων μαζικής εστίασης ποικίλει καθώς μπορούν να πιστοποιούνται συστατικά, επιλεγμένα πιάτα, μενού ή και τα ίδια τα εστιατόρια. Όπως προκύπτει από τους εκπροσώπους των χωρών, τα Κράτη – Μέλη που εφαρμόζουν ήδη Εθνικούς Κανόνες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στον τομέα αυτό. Σε άλλες 10 χώρες εντός της ΕΕ των 27, λειτουργούν ιδιωτικά πρότυπα για την πιστοποίηση των χώρων μαζικής εστίασης με βιολογικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει προχωρήσει στη θέσπιση Εθνικών κανόνων για τη μαζική εστίαση, εντούτοις στην αγορά υπάρχουν ήδη πιστοποιημένα εστιατόρια και κουζίνες με το ιδιωτικό πρότυπο του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης BioHellas (Πρότυπο BIO Kouzina).

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν δημοσιεύτηκε ο νέος Κανονισμός 834/2007 για τη βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα, ο κλάδος της μαζικής εστίασης ήταν σε αρκετά πρώιμο στάδιο για να εξετασθεί η συμπερίληψη του στον Κανονισμό. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει την αυξανόμενη αποδοχή των βιολογικών προϊόντων στους χώρους μαζικής εστίασης και παρακολουθεί τη σημαντική εξέλιξη του κλάδου στα Κράτη – Μέλη. Για το άμεσο μέλλον, δε διαφαίνεται να προχωρήσει σε υιοθέτηση κοινών κανόνων και συνεπώς στην τροποποίηση του Κανονισμού 834/2007 καθώς θεωρείται ότι ένα πλαίσιο κοινών κανόνων θα έχει μεγάλη πολυπλοκότητα και δυσκολίες στην εφαρμογή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012.

Μπορείτε να δείτε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία στη σελίδα μας για τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes