Νέος Κανονισμός – αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων

EU lighthouseΣτις 30 Απριλίου 2013 δημοσιεύθηκε ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 392/2013 ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός εισαγάγει νέα στοιχεία στο Σύστημα Ελέγχου με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και στη διαφύλαξη της βιολογικής ιδιότητας των διακινούμενων προϊόντων. Αναλυτικά οι τομείς στους οποίους εισάγονται οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

  • Εισαγωγή περεταίρω δεσμεύσεων προς τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις που παράγουν βιολογικά προϊόντα

Αποδέχονται ότι οι Φορείς και οι Αρχές Ελέγχου ανταλάσσουν πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρήσεις με σκοπό τη διαφύλαξη του Συστήματος Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων στην ΕΕ. Ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν αντιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία δε συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής γεωργίας. Σε περίπτωση μετεγγραφής από ένα Φορέα Ελέγχου σε έναν άλλο, διαβιβάζεται ο φάκελος της επιχείρησης με όλο το ιστορικό. Οι φάκελοι τους διατηρούνται επί 5 έτη μετά τηναποχώρηση μιας επιχείρισης ή ενός παραγωγού από το Σύστημα Ελέγχου.

  • Εισαγωγή της εκτίμησης επικινδυνότητας στον προγραμματισμό των ελέγχων από τους Φορείς

Όλοι οι Φορείς Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην ΕΕ θα προγραμματίζουν τους ελέγχους βάσει σχεδίου εκτίμησης της επικινδυνότητας των παραγωγών και των επιχειρήσεων. Οι έλεγχοι που θα προκύπτουν υπολογίζονται επί της βάσης του 100% που πραγματοποιούνται κάθε έτος σε κάθε επιχείρηση και σε όλες τις παραγωγικές της μονάδες. Τουλάχιστον το 10% των συνολικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, θα πρέπει να βασίζονται στο σχέδιο εκτίμησης της επικινδυνότητας.

  • Εντατικοποίηση των ελέγχων και αύξηση του ετήσιου αριθμού τους ανά Κράτος – Μέλος

Οι Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων οφείλουν να πραγματοποιούν δειγματοληψίες και αναλύσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του απόλυτου αριθμού των πελατών τους κάθε έτος με σκοπό την ανίχνευση ουσιών σε βιολογικά προϊόντα που δεν επιτρέπονται για χρήση στη βιολογική γεωργία. Πέραν του ετήσιου προγραμματισμού δειγματοληψιών και αναλύσεων, οι Φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν επιπλέον δείγματα προς ανάλυση κάθε φορά που υπάρχει υπόνοια χρήσης μη επιτρεπόμενων ουσιών. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται αιφνιαδιαστικές επισκέψεις ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του αριθμού των πελατών τους κάθε έτος.

  • Επικοινωνία μεταξύ των Κρατών – Μελών και των εγκεκριμένων Φορέων Ελέγχου για την πρόληψη της απάτης

Οι Φορείς οφείλουν να διαθέτουν διαδικασίες για την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ τους αλλά και με τις Αρχές Ελέγχου κάθε Κράτους – Μέλους. Η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων δεν περιορίζεται ανά Χώρα αλλά θα πρέπει να πραγματοποιείταικαι και μεταξύ των Φορέων διαφορετικών Χωρών.

  • Δημιουργία καταλόγου παρατυπιών και παραβάσεων από τα Κράτη – Μέλη και σύνταξη νέου κοινού “ποινολογίου” για τις μη συμμορφούμενες επιχειρήσεις

Οι Αρχές Ελέγχου θα πρεπει να δημιουργήσουν κατάλογο παρατυπιών και παραβάσεων για όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου η πρακτική που εφαρμόστηκε ή η ουσία που χρησιμοποιήθηκε θίγει τη βιολογική ιδιότητα των προϊόντων. Ο κατάλογος θα είναι κοινός για όλους τους Φορείς Πιστοποίησης και με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει κοινή αντιμετώπιση στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Αντίστοιχα, θα προβλέπονται και οι ποινές που θα πρέπει να επιβάλλονται κατά περίπτωση.

  • Δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραγωγών και των επιχειρήσεων που παράγουν βιολογικά προϊόντα ανά Κράτος – Μέλος, με ευθύνη των Αρμόδιων Αρχών

Οι Αρχές Ελέγχου (για την Ελλάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) οφείλουν να δημοσιεύουν πλήρη κατάλογο όλων των παραγωγών και των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένοι στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων και να τον επικαιροποιούν κάθε έτος. Ο κατάλογος θα είναι προσβάσιμος από το κοινό, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο νέος Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό (ΕΕ) 392/2013 από τη σελίδα μας Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes